آموزشی

گرباغم عشق سازگارآیددل برمرکب آرزوسوارآیددل گردل نبودکجاوطن سازدعشق ورعشق نباشدبه چه کارآیددل

بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست